wijnhuisverlinden.be

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Wijnhuis Verlinden BVBA, met zetel te B-2223 Schriek, Lauwrijkstraat 6, met ondernemingsnummer BE 0846 554 236, en de klant, die de diensten en goederen van Wijnhuis Verlinden BVBA uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt met levering voorzien in België en Nederland.

Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
De eigenaar van de website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal de eigenaar van de website de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De eigenaar van de website kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De eigenaar van de website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Bestelling

Bestellingen via de website van Wijnhuis Verlinden BVBA geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Wijnhuis Verlinden BVBA heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken. Bestellingen plaatst u per fles of een veelvoud hiervan, met een minimum van 6 flessen. Bestellingen worden geleverd in België en Nederland.

Verzakingsbeding

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Wijnhuis Verlinden BVBA de aankoopprijs binnen 14 dagen na uw retour terug zal betalen mits de goederen in goede staat retour zijn ontvangen.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij

Wij verkopen alleen aan:
1. Natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
2. Juridische entiteiten met zetel in België en Nederland. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering

Klantenservice is heel belangrijk voor ons. We doen ons uiterste best om alles zo snel mogelijk te leveren.

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van proefpakketten per proefpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt (op=op). Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud. Alle prijzen zijn inclusief accijnzen, BTW (21%) en verpakkingsheffing.

Wijnhuis Verlinden BVBA heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Wijnhuis Verlinden BVBA prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Alle aanbiedingen van Wijnhuis Verlinden BVBA zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn (op=op). Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling

Wijnhuis Verlinden BVBA biedt u de meest veilige online betalingsmogelijkheden.
Facturen dienen uiterlijk op de vervaldatum betaald te worden op een door Wijnhuis Verlinden BVBA opgegeven bankrekeningnummer of via het online betaalsysteem. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde, conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Wijnhuis Verlinden BVBA te worden gemeld.

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewind voering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Wijnhuis Verlinden BVBA zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Wijnhuis Verlinden BVBA tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

De bedragen van onze facturen zijn betaalbaar voor uitlevering van de bestelde goederen, netto zonder korting. In geval van niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met 15% met een minimum van 20 euro voor schadevergoeding en renteverlies, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van betwisting zijn alleen de Antwerpse rechtbanken bevoegd deze te beoordelen.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Wijnhuis Verlinden BVBA zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Wijnhuis Verlinden BVBA.

Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zo niet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 14 dagen na levering Wijnhuis Verlinden BVBA hiervan per e-mail in kennis te stellen.

Alle geleverde wijnen vallen onder de Wijnhuis Verlinden BVBA proefgarantie ten belope van 30 dagen na ontvangst van de goederen. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, kunnen we dit altijd retourneren.

Overmacht

Wijnhuis Verlinden BVBA is nimmer aansprakelijk voor overmacht situaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelde, ed.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Wijnhuis Verlinden BVBA niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd naar keuze van Wijnhuis Verlinden BVBA.